FOTO

SOKE DANIEL BLANCHET HANSHI, SOKE LUCIANO CARLO FORALOSSO HANSHI,
ENZO OSANNA SENSEI e NICOLA CORTELLINO RENSHI
ALEXANDRU DORIN SENSEI – ROMANIA